கர்நாடகாவில் தமிழரை நிர்வாணமாக்கி அவமானப்படுத்திய கன்னடர்கள்.

கர்நாடகாவில் தமிழரை நிர்வாணமாக்கி அவமானப்படுத்திய கன்னடர்கள்.

Share This Post